Untitled Document
Sign Up | Login    
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಲ್ - ಸೋಂಪಣ್ಣೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ?..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ದಾನೆ ಬೋಂಕು, ಬಾರೀ ಕುಸಿಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊ ತೋಜುವ?..

ಬೋಂಕು: ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಂಪಣ್ಣ, ಅತ್ತ್.. ಅವ್ವೆ, ಟೀವಿಡ್ ತೂಯೆ, ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲು ಲೋಕಸಭೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಎಂಚಿನವೋ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ.. ಅಂಚಾದ್ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಯಿನ್ ಮಾರುಂಡ ಎಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಏರೋ ಪಂಡೆರ್, ಎನಡ ರಡ್ ಎಕ್ರೆ ದರ್ಕಾಸ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ, ಅಯ್ನ್ ಮಾರ್ದ್ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಮಾಲ್ತ್ದ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ಅಯ್ಯೋ, ಆತೆನ ಸುದ್ಧಿ?.. ಅತ್ತಿಯಾ, ಪೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಮಾಲ್ತ್ದ್ ಕುಲ್ಲೊಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ?. ಜಾಗೆ ಇತ್ತ್೦ಡ ಕೃಷಿ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಾ?..

ಬೋಂಕು : ದನಿ, ಕೃಷಿ ಮಾಲ್ತೊಂದು ದಾಯೆ ಬಂನ್ಹ ಬರೊಡು?.. ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೊದ ಲೆಕ್ಕೊ ಅರಿ ಮಾಂತ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ, ನಮನೆ ದಾಯೆ ಬೆನೊಡು?.. ಜಾಗೆ ಮಾರ್ದ್ ಅರಾಮೊಡೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ?..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ನಿನ್ನಂಚಿತಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡುದೆ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಂತ ಮಲ್ಪುನೆ ತೂಲ, ಅತ್ತಿಯ, ಯೇರ್ಲಾ ಬೆನಂದೆ ಅರಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ?.. ಮಂತೆರ್ಲಾ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಕುಲೆಗ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು?. ಇಂಚನೇ ಆಂಡ ಕೆಲೆವೇ ವರ್ಸೊಡ್ ದೇಶ ಹಾಳಾದ್ ಪೋವು. ಅರಿ,ಸಕ್ಕರೆ,ಗೋಧಿ ಪಂಡ್ದ್ ಮಾಂತಲಾ ಬೇತೆ ದೇಶೊಡ್ದ್ ಅಕುಲು ಪಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ತರ್ಪಾವೊಡು.. ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಮ ದೇಶೊಡ್ ಇಜ್ಜಿ, ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ಬೆಲೆ ನಮೊ ಕೊರಡತ್ತಾ?.. ಅಂಚನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ. ಜನಕ್ಲುಗ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೊ ತಿನಿಯೆರೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ.. ಈ ದೇಶೊನ್ ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಕೃಷಿಕರೆನ್ ದುಂಬು ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಶೊಲ್ ಸೇರೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಲ್ತೊಂದ್ ಉಲ್ಲೆರ್.. ಸರ್ಕಾರದಕುಲೆಗ್ ವೋಟ್ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ, ವೋಟು ತಿಕ್ಕುಂಡ್ ಪಂಡ ದೇಶೊನೆ ಮಾರುವೆರ್ ಮುಕುಲು..

ಬೋಂಕು : ಅಂದಾ.. ಅಪಗಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಯೊಗ್ ಅರಿ ಮಾಂತ ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್ ಪನ್ಪಾರ?..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ಅಂದ್ ಮಾರಾಯ.. ಇತ್ತೆ ತೂಲಾ.. ಒಂಜಿ ಕಿಲೊಕ್ಕ್ ಮುಪ್ಪೊ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೊಡ್ ಬುಲೆತ್ತಿನ ಅರಿ ತರ್ಪಾದ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗ್ ಕೊರೊಡಾಂಡ ಅಯ್ಕ್ ಕಾಸ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು?.. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ನಕುಲೆನ ದುಡ್ದು ಅತ್ತ ಮುಕುಲು ಖರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನೆ?.. ಅಪಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಾಯೆರೆ ಕಾಸ್ ಒಲುಂಡು ?.. ಅತ್ತಂದೆ, ಬೆನಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಿನೆರೆ ಆಪುಂಡಾಂಡ ಬೇಲೆಗ್ ಯೇರ್ ಪೋಪೆರ್ ? ಜನಕ್ಲು ಸೋಮಾರಿಲಾಪೆರ್ ಅತ್ತಯಾ? ಸೋಮಾರಿಲ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಅಪಿನ ಎಂಚ?..

ಬೋಂಕು : ಅವು ಅಂದ್ ಈರ್ ಪಣ್ಪಿನ.. ಆಂಡ..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ನಣಲ ಕೇಣ್.. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ, ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೊಡ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೊಡ್ಲಾ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತ್೦ಡ ಅರಿ, ಗೋಧಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಂಕ್?.. ಅಪಗ ಬೇತೆ ದೇಶೊಡ್ದ್ ಅಕುಲು ಪಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ತರ್ಪಾವೊಡು ಅತ್ತಾ?.. ಅಪಗ ನಮ ದೇಶದ ಗತಿ ಎಂಚಿನ ಆವು ಪಂಡ್ದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು..

ಬೋಂಕು : ಹೂಂ.. ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದುಂಡು..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ಅವ್ವೆ, ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆ.. ತೂಲ ಇಂದ್ ಪೂರ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾಲ್ಪುನ ದ್ರೋಹ.. ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡ್ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು.. ಅಮೆರಿಕದಕುಲೆಗ್ ಅಕುಲೆನ ಸಾಮಾನು ಮಾರಿಯೆರೊ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅತ್ತಾಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೊನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಡು.. ಅಯ್ಕಾದ್ ದುಂಬು ಕೃಷಿಕರೆನ್ ಭೂಮಿ ಮಾರ್ದ್ ಪೇಂಟೆಗ್ ಕಡಪುಡೊಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ತ್ದ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಕುಡ್ಲ, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ.. ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಕೃಷಿಭೂಮಿಡ್ ಪೇಂಟೆ ಬರೊಂದುಂಡು.. ಇಂಚಾಂಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಓಲು, ಯೇರ್?...

ಬೋಂಕು : ಈರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಸತ್ಯ, ಸೋಂಪಣ್ಣ.. ಆಂಡ ಇಂದೆನ್ ಮಾಂತ ಯೇರ್ ಕೇಣ್ವೆರ್?.. ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ದುಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ್ಜೆರ್, ಅತ್ತಾ?..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ಈ ಪಂಡಿನ ಸರಿ.. ಅಯ್ಕಾದೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನ.. ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ಮಾರೊಡ್ಚಿ.. ತೂಲ, ಪ್ರಪಂಚೊಡ್ ಇತ್ತೆನೆ ಅಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು.. ಅಮೆರಿಕಲ ಸೇರ್ದ್ ಮಾಂತ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಆಹಾರ ಏತ್ ಬೋಡೊ ಆತ್ ಬುಳೆಯೊಂದಿಜ್ಜಿ.. ನಣ ಪತ್ತ್ ವರ್ಸೊಡ್ ಆಹಾರ 25% ಶೋರ್ಟೇಜ್ ಆಪುಂಡುಗೆ, ಪಂಡ.. ತಿನಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಜನಕುಲು ಹಾಹಾಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.. ನಮಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಕೃಷಿಕೆರ್ ವಾ ಕಾರಣೊಗುಲ ಜಾಗೆ ಮಾರಂದೆ ಅಯಿನಾತ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ್೦ಡ ಎಂಚಾಂಡ್ಲಾ ಬದ್ಕೊಲಿ.. ಇತ್ತೆ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಅಪಗ ಕೃಷಿಕರೆಗ್, ರೈತರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ತೂಲ..

ಬೋಂಕು : ಅತ್ತ್ ಸೋಂಪಣ್ಣ, ಈರ್ ಏತ್ ಮಾಂತ ತೆರಿಯೊಂದಾರ್?.. ಈರ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು.. ದಾಯೆ ಪಂಡ ವರ್ಸೊಡ್ದ್ ವರ್ಸೊಗ್ ಅರಿ, ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ ಏರೊಂದೆ ಉಂಡು..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ಹಾಂ.. ಅವ್ವೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆ.. ಇಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನ ಅತ್ತ್.. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ನೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ನಮ ಇತ್ತೆನೆ ಎಚ್ಚರ ಆವೊಡು.. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ಮಣ್ಣ್ ತಿನೊಡಾವು..

ಬೋಂಕು : ಅಪಗ ಸರ್ಕಾರದಕುಲೆಗ್ ಉಂದು ಮಾಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಾ?. ಕೃಷಿಕರೆಗ್ ಅಕುಲು ಬುಳೆದಿನ ಬುಳೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕೊ ದಾಯೆ ಮಲ್ಪುಜ್ಜೆರ್?..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ಅಕುಲೆಗ್ ವೋಟ್ ಮಾಂತ್ರ ಅತ್ತಯೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನೆ?.. ಕೃಷಿಕೆರ್ ಓಳ್ ಸಯ್ಯಿಂಡ ಅಕುಲೆಗ್ ದಾನೆ?.. ನಮೊನೆ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪೊಡು..

ಬೋಂಕು : ಅವು ಸರಿ, ಸೋಂಪಣ್ಣ.. ಯಾನ್ ಭೂಮಿ ಮಾರುನ ಯೋಚನೆ ಬುಡ್ಪೆ.. ದಾಯೆಗುಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ ಈತಾಂಡಲಾ ನಮೊಕ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೀದೆರ್ ಅತ್ತಾ?.. ದುಡ್ಡುದ ಆಸೆಗ್ ಅಯಿನ್ಲಾ ಮಾರ್ದ್ ರಸ್ತೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೋಡ್ಚಿ.. ಎಂಕೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು.. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ..

ಸೋಂಪಣ್ಣ: ಹೂಂ.. ನಿಕ್ಕಾಂಡಲಾ ಅರ್ಥ ಆಂಡತ್ತ, ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನ.. ಉಂತುಲ, ಒಂತೆ ಚಾ ಪರ್ದ್ ಪೋಲ..

ಬೋಂಕು : ಆವು.. ಅಕ್ಕೆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾ ಪಂರ್ಡನೇ ಎಂಕುಲಾ ಸಮಾಧಾನ..

 

ಲೇಖಕ : ಸೇಂಕು 

Home | Opinion | Sports | Business | Education | Health | Life & Style| Entertainment | Science &Technology | Art & Culture | Terms of Use |
© bangalorewaves. All rights reserved. Developed And Managed by Rishi Systems P. Limited