Share with your friends

  • By E-Mail
To :
Your Name :
Your E-Mail :
Link :
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೂ 50,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ

50,000 ರೂ ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಕಡ್ಡಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗೂ ಅಧಿಕವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ 50,000 ರೂ ಗೂ...